Trần Đình Hưởng
Tham gia: 15/06/2022
127
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,0km
Distance
37:22
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:02:07
Time
06:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
47:26
Time
05:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
59:08
Time
06:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:11:18
Time
06:58/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
44:43
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,4km
Distance
56:46
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
36:29
Time
06:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
27,1km
Distance
03:02:55
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
14,0km
Distance
01:30:53
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
30:54
Time
05:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
9,4km
Distance
57:16
Time
06:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
8,8km
Distance
59:01
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
32:12
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,4km
Distance
48:05
Time
06:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
59:51
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
02:13:26
Time
06:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
30:17
Time
05:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
32:56
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
02:10:34
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run