CÁ VOI XANH- kế toán THH Nguyễn Huyền Trang
Tham gia: 07/05/2021
32
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
2,5km
Distance
13:51
Time
05:30/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
42:16
Time
09:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
27:24
Time
08:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
41:19
Time
09:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
44:33
Time
09:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
43:36
Time
09:41/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
46:53
Time
09:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
31:20
Time
10:26/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
37:04
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
35:03
Time
09:30/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
26:17
Time
08:44/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
39:35
Time
09:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
01:49
Time
08:10/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
01:04:16
Time
11:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
29:08
Time
09:40/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
29:00
Time
09:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
0,5km
Distance
07:18
Time
14:12/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
4,5km
Distance
44:48
Time
09:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
36:12
Time
09:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,2km
Distance
31:47
Time
09:58/km
Pace
0
Calories
Evening Run