Tran The Hung
Tham gia: 24/07/2020
67
Run
123
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
9,6km
Distance
32:55
Time
17,5 km/h
Pace
242
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
15,3km
Distance
50:32
Time
18,2 km/h
Pace
384
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
12,4km
Distance
41:08
Time
18,1 km/h
Pace
312
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
13,8km
Distance
46:18
Time
17,9 km/h
Pace
350
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
17,9km
Distance
54:45
Time
19,6 km/h
Pace
453
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
13,7km
Distance
40:46
Time
20,1 km/h
Pace
344
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
15,3km
Distance
46:04
Time
20 km/h
Pace
390
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
13,3km
Distance
39:21
Time
20,3 km/h
Pace
338
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
17,5km
Distance
54:16
Time
19,4 km/h
Pace
442
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
31:52
Time
07:28/km
Pace
488
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
28:21
Time
06:48/km
Pace
449
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
03:18
Time
11:09/km
Pace
22
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
12,4km
Distance
40:33
Time
18,3 km/h
Pace
299
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
35:51
Time
06:50/km
Pace
535
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
18,3km
Distance
58:59
Time
18,7 km/h
Pace
441
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
11,9km
Distance
40:37
Time
17,5 km/h
Pace
288
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
11,0km
Distance
38:02
Time
17,3 km/h
Pace
263
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
11,5km
Distance
42:04
Time
16,4 km/h
Pace
278
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
35:16
Time
06:45/km
Pace
526
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
17,7km
Distance
01:01:42
Time
17,2 km/h
Pace
425
Calories
Morning Ride