Tran The Hung
Tham gia: 24/07/2020
484
Run
264
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
5,5km
Distance
17:33
Time
19 km/h
Pace
110
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
2,8km
Distance
15:39
Time
10,6 km/h
Pace
105
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
4,5km
Distance
14:34
Time
18,7 km/h
Pace
98
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
3,2km
Distance
08:19
Time
23,1 km/h
Pace
56
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
2,7km
Distance
09:33
Time
16,7 km/h
Pace
61
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
9,0km
Distance
28:09
Time
19,2 km/h
Pace
211
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
8,8km
Distance
25:28
Time
02:54/km
Pace
761
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,4km
Distance
21:08
Time
02:51/km
Pace
643
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
10:11
Time
01:12/km
Pace
733
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
37:39
Time
03:04/km
Pace
1067
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
00:42
Time
1,9 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
11,6km
Distance
39:24
Time
17,7 km/h
Pace
204
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
12,2km
Distance
40:58
Time
17,8 km/h
Pace
219
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
9,5km
Distance
30:40
Time
18,6 km/h
Pace
191
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
18,2km
Distance
18:52
Time
57,9 km/h
Pace
104
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
12,1km
Distance
30:32
Time
23,7 km/h
Pace
185
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
9,5km
Distance
30:30
Time
18,7 km/h
Pace
179
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
9,5km
Distance
26:22
Time
21,7 km/h
Pace
175
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
13,5km
Distance
20:59
Time
38,7 km/h
Pace
114
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
8,3km
Distance
27:47
Time
17,9 km/h
Pace
143
Calories
Morning Ride