Trung Tran
Tham gia: 01/05/2021
266
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:47:17
Time
07:08/km
Pace
1045
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,0km
Distance
35:56
Time
07:09/km
Pace
358
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
37:22
Time
07:27/km
Pace
347
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,0km
Distance
38:46
Time
07:44/km
Pace
321
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
15,5km
Distance
01:54:39
Time
07:23/km
Pace
1082
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
37:53
Time
07:33/km
Pace
358
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
02:23:27
Time
09:33/km
Pace
1060
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
28:15
Time
05:37/km
Pace
304
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
54:53
Time
05:28/km
Pace
615
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:38:53
Time
09:52/km
Pace
685
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
18,3km
Distance
02:56:09
Time
09:37/km
Pace
1185
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
19:38
Time
06:30/km
Pace
210
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:28:29
Time
05:53/km
Pace
977
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,0km
Distance
33:29
Time
06:40/km
Pace
348
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
01:14:33
Time
06:46/km
Pace
828
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
3,0km
Distance
36:16
Time
12:03/km
Pace
296
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
22,2km
Distance
02:41:19
Time
07:15/km
Pace
1583
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:24:55
Time
06:49/km
Pace
1433
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:03:35
Time
06:20/km
Pace
613
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
43:50
Time
07:17/km
Pace
209
Calories
Evening Run