Trần Việt Trung
Tham gia: 22/05/2020
976
Run
1
Run
37
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
25,1km
Distance
01:54:05
Time
04:33/km
Pace
1209
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
54:05
Time
05:15/km
Pace
529
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
39:41
Time
05:29/km
Pace
411
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,5km
Distance
01:11:56
Time
04:58/km
Pace
771
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
51:41
Time
06:27/km
Pace
380
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
42,9km
Distance
03:23:04
Time
04:44/km
Pace
2009
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
1,5km
Distance
07:42
Time
05:06/km
Pace
74
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
54:58
Time
05:18/km
Pace
495
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
28:01
Time
05:31/km
Pace
281
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
44:13
Time
05:23/km
Pace
430
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,8km
Distance
01:31:36
Time
05:47/km
Pace
905
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
16:07
Time
11:07/km
Pace
75
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
17:41
Time
05:41/km
Pace
197
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
22,0km
Distance
01:33:28
Time
04:14/km
Pace
1143
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
18:07
Time
05:50/km
Pace
166
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
50:51
Time
06:05/km
Pace
448
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
19:08
Time
05:57/km
Pace
205
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,0km
Distance
01:10:20
Time
03:54/km
Pace
885
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
17:59
Time
05:38/km
Pace
171
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
47:35
Time
05:52/km
Pace
426
Calories
Morning Run