Trần Việt Trung
Tham gia: 22/05/2020
201
Run
0
Run
9
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
4,4km
Distance
28:21
Time
06:22/km
Pace
249
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
40:22
Time
12:25/km
Pace
205
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,4km
Distance
01:36:27
Time
04:31/km
Pace
983
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
19,1km
Distance
01:40:00
Time
05:14/km
Pace
973
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,4km
Distance
58:18
Time
04:42/km
Pace
492
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
37:54
Time
06:06/km
Pace
312
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
44:03
Time
06:13/km
Pace
439
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:05:10
Time
05:00/km
Pace
618
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,7km
Distance
01:33:52
Time
05:17/km
Pace
860
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
43:48
Time
06:11/km
Pace
379
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
44:16
Time
06:06/km
Pace
389
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
41,8km
Distance
03:14:04
Time
04:38/km
Pace
1702
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
2,5km
Distance
13:20
Time
05:16/km
Pace
125
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
30:49
Time
05:52/km
Pace
284
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
18:26
Time
05:52/km
Pace
195
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
26:25
Time
04:16/km
Pace
276
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
19:37
Time
06:15/km
Pace
145
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
40:34
Time
06:07/km
Pace
325
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
39:28
Time
12:46/km
Pace
172
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
53:01
Time
05:49/km
Pace
483
Calories
Morning Run