Trần Việt Trung
Tham gia: 22/05/2020
649
Run
1
Run
31
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
8,3km
Distance
49:41
Time
05:59/km
Pace
411
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
57:01
Time
05:35/km
Pace
560
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
32,1km
Distance
02:26:40
Time
04:34/km
Pace
1289
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
18:08
Time
04:55/km
Pace
194
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
18:04
Time
05:31/km
Pace
229
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
39:24
Time
03:56/km
Pace
491
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
17:04
Time
05:22/km
Pace
195
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
28:42
Time
05:17/km
Pace
327
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,0km
Distance
01:20:00
Time
04:59/km
Pace
877
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
22,0km
Distance
01:57:51
Time
05:21/km
Pace
1464
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
34:21
Time
06:03/km
Pace
303
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
22:08
Time
06:39/km
Pace
205
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
37:44
Time
06:44/km
Pace
406
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
42,6km
Distance
02:57:04
Time
04:09/km
Pace
2326
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
11:00
Time
05:21/km
Pace
120
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
45:24
Time
05:36/km
Pace
439
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,3km
Distance
01:01:06
Time
04:35/km
Pace
688
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
48:53
Time
06:02/km
Pace
454
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
01:47:04
Time
04:49/km
Pace
1207
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
21:06
Time
06:06/km
Pace
238
Calories
Morning Run