Trần Việt Trung
Tham gia: 22/05/2020
813
Run
1
Run
34
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:02:47
Time
05:57/km
Pace
539
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,3km
Distance
01:57:02
Time
04:38/km
Pace
1309
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:02:14
Time
06:09/km
Pace
482
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
44:27
Time
06:11/km
Pace
374
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
18:14
Time
05:55/km
Pace
207
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:13:14
Time
04:52/km
Pace
688
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
51:15
Time
05:55/km
Pace
464
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
18:19
Time
05:52/km
Pace
205
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,0km
Distance
01:49:22
Time
04:22/km
Pace
1314
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
18:53
Time
06:05/km
Pace
158
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
45:25
Time
05:38/km
Pace
416
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,8km
Distance
24:56
Time
06:30/km
Pace
267
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
48:56
Time
04:03/km
Pace
575
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
19:51
Time
06:12/km
Pace
173
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
45:25
Time
05:53/km
Pace
421
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
42,5km
Distance
03:59:36
Time
05:38/km
Pace
2362
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
21:31
Time
06:55/km
Pace
246
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
19,1km
Distance
01:33:01
Time
04:52/km
Pace
986
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
53:22
Time
05:43/km
Pace
478
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
01:19:21
Time
04:57/km
Pace
787
Calories
Morning Run