Tran Anh Tuan
Tham gia: 29/04/2022
57
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Walk
everyone
2,6km
Distance
29:46
Time
11:36/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
2,1km
Distance
22:42
Time
11:01/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
1,0km
Distance
10:05
Time
09:50/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
2,2km
Distance
24:29
Time
10:56/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
2,3km
Distance
25:30
Time
11:03/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
2,1km
Distance
24:07
Time
11:18/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
2,3km
Distance
26:06
Time
11:06/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
2,4km
Distance
26:12
Time
10:54/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
10:49
Time
08:59/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
3,4km
Distance
42:41
Time
12:26/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
1,5km
Distance
18:39
Time
12:06/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
12:52
Time
11:17/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
2,5km
Distance
27:42
Time
11:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
14:20
Time
13:35/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
0,0km
Distance
00:04
Time
01:24/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
1,5km
Distance
17:50
Time
12:16/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
1,4km
Distance
15:54
Time
11:24/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
2,1km
Distance
22:47
Time
11:02/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
2,0km
Distance
22:32
Time
11:04/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
2,3km
Distance
26:10
Time
11:24/km
Pace
0
Calories
Night Walk