Đào Bá Tuân
Tham gia: 16/06/2021
121
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day2️⃣5️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
15,0km
Distance
01:27:16
Time
05:48/km
Pace
1162
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day2️⃣5️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day2️⃣4️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
13,2km
Distance
01:17:28
Time
05:53/km
Pace
1018
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day2️⃣4️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day2️⃣3️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,4km
Distance
01:01:59
Time
05:57/km
Pace
804
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day2️⃣3️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Long Run cùng MDR HM3-2022 Day2️⃣2️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
21,3km
Distance
01:51:28
Time
05:14/km
Pace
1646
Calories
Long Run cùng MDR HM3-2022
Day2️⃣2️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day2️⃣1️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,3km
Distance
01:02:50
Time
06:05/km
Pace
797
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day2️⃣1️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day2️⃣0️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,3km
Distance
01:06:47
Time
06:27/km
Pace
798
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day2️⃣0️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day1️⃣9️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
12,3km
Distance
01:10:35
Time
05:43/km
Pace
954
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day1️⃣9️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day1️⃣8️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
11,2km
Distance
01:08:16
Time
06:05/km
Pace
866
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day1️⃣8️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day1️⃣7️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,0km
Distance
01:02:16
Time
06:12/km
Pace
778
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day1️⃣7️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day1️⃣6️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,0km
Distance
01:02:29
Time
06:14/km
Pace
774
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day1️⃣6️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
09:23
Time
06:38/km
Pace
110
Calories
Morning Run
Long Run cùng MDR HM2-2022 Day1️⃣5️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
21,3km
Distance
01:50:29
Time
05:11/km
Pace
1650
Calories
Long Run cùng MDR HM2-2022
Day1️⃣5️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
10:53
Time
06:17/km
Pace
133
Calories
Morning Run
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day1️⃣4️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,2km
Distance
01:02:48
Time
06:08/km
Pace
792
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day1️⃣4️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day1️⃣3️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,1km
Distance
01:02:25
Time
06:09/km
Pace
783
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day1️⃣3️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day1️⃣2️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,0km
Distance
59:46
Time
05:58/km
Pace
775
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day1️⃣2️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day1️⃣1️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,6km
Distance
01:05:09
Time
06:09/km
Pace
818
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day1️⃣1️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day🔟/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,5km
Distance
01:06:06
Time
06:16/km
Pace
813
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) 
Day🔟/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day9️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
everyone
10,0km
Distance
01:00:29
Time
06:01/km
Pace
776
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day9️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day)
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day8️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day) HM1-2022
everyone
21,1km
Distance
02:05:01
Time
05:54/km
Pace
1636
Calories
MAF🏃🏻‍♂️❤️Zone2(138-148) Day8️⃣/3️⃣6️⃣5️⃣(5-10Km/Day) HM1-2022