Dương Hữu Vững
Tham gia: 06/07/2021
239
Run
12
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:12:02
Time
06:28/km
Pace
381
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:12:03
Time
06:29/km
Pace
381
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:09:57
Time
06:17/km
Pace
402
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:09:56
Time
06:17/km
Pace
402
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:05:07
Time
05:51/km
Pace
629
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:05:05
Time
05:51/km
Pace
629
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:06:08
Time
05:57/km
Pace
633
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:06:08
Time
05:57/km
Pace
633
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:15:45
Time
05:59/km
Pace
737
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:15:46
Time
05:59/km
Pace
737
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
55:24
Time
06:09/km
Pace
521
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
55:26
Time
06:09/km
Pace
521
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
57:36
Time
06:20/km
Pace
546
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
57:40
Time
06:20/km
Pace
546
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
2,4km
Distance
26:18
Time
10:50/km
Pace
207
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
2,4km
Distance
26:16
Time
10:49/km
Pace
207
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
54:55
Time
04:56/km
Pace
714
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
54:55
Time
04:56/km
Pace
714
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
08:04
Time
06:15/km
Pace
74
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
08:09
Time
06:20/km
Pace
74
Calories
Morning Run