Dương Hữu Vững
Tham gia: 06/07/2021
1.458
Run
304
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
6,0km
Distance
35:52
Time
05:58/km
Pace
377
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
35:52
Time
05:58/km
Pace
377
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:54:06
Time
07:30/km
Pace
954
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:54:06
Time
07:31/km
Pace
954
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
18,3km
Distance
58:13
Time
18,9 km/h
Pace
275
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:29:48
Time
08:04/km
Pace
638
Calories
Morning Run
Night Ride
everyone
2,8km
Distance
11:03
Time
15,1 km/h
Pace
55
Calories
Night Ride
Evening Ride
everyone
2,8km
Distance
11:21
Time
14,9 km/h
Pace
56
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
20:59
Time
05:47/km
Pace
226
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
20:58
Time
05:47/km
Pace
226
Calories
Evening Run
Afternoon Ride
everyone
5,5km
Distance
20:14
Time
16,4 km/h
Pace
91
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
5,5km
Distance
20:14
Time
16,4 km/h
Pace
91
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:51:16
Time
07:32/km
Pace
921
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:51:16
Time
07:32/km
Pace
921
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
37:35
Time
05:35/km
Pace
441
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
37:36
Time
05:35/km
Pace
441
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
14,3km
Distance
01:46:16
Time
07:24/km
Pace
907
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,3km
Distance
01:46:16
Time
07:24/km
Pace
907
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
24:41
Time
05:33/km
Pace
293
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
24:41
Time
05:33/km
Pace
293
Calories
Evening Run