Trần Minh Vương
Tham gia: 01/10/2020
79
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
9,8km
Distance
01:03:10
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
57:59
Time
06:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
27:42
Time
03:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,9km
Distance
57:13
Time
07:13/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
53:29
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,3km
Distance
01:07:59
Time
08:13/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
43:38
Time
09:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
37:39
Time
10:17/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
41:53
Time
07:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
26:37
Time
03:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
56:19
Time
08:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
13,3km
Distance
25:55
Time
01:57/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
55:33
Time
05:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
53:18
Time
10:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,9km
Distance
28:00
Time
02:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
51:48
Time
07:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
18:43
Time
08:29/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:02:26
Time
06:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
27:47
Time
08:08/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
34,1km
Distance
01:28:20
Time
02:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run